เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ศึกษา คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด

| สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | รายงานการวิจัยและบทความ | องค์กร |

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

National Science Education Standards

 

มาตราฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาภายในเอกสารชุดนี้บรรจุมาตราฐานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ อาทิ มาตราฐานการสอน มาตราฐานการพัฒนาวิชาชีพครู มาตราฐานด้านเนื้อหา มาตราฐานด้านการประเมิน และมาตราฐานด้านการจัดโปรแกรมการศึกษาวิทยาศาสตร์

 

Benchmarck for Scientific Literacy

 

กรอบเนื้อหาที่จัดให้นักเรียนมีความรอบรู้เชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นแนวทางว่าในการสอนเรื่องหนึ่ง ควรมีเนื้อหาใดบรรจุอยู่บ้าง เรื่องที่มีใน Benchmarck ได้แก่ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มนุษย์ สังคมมนุษย์ โลก การคำนวณ ประวัติวิทยาศาสตร์ เรื่องแกนกลาง ทางวิทยาศาสตร์ และจิตมนุษย์

 

 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วยเรื่อง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วัสดุศาสตร์ โลกและอวกาศ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Thai Science Education Standards

 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยจัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสาระต่าง ๆ 8 สาระได้แก่ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงกับการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเสนอแนะแนวทางการจัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลตลอดจนแหล่งการเรียนรู้ด้วย

 

 

 

กลับสู่ด้านบน

 

รายงานการวิจัยและบทความ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นวารสารวิทยาศาสตร์ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรก รวบรวมงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาอ่านวารสารฉบับนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

Science Education Resource

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดย Queens' University in Kingston, Ontario, Canada โดยรวมรวมเว๊บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ศึกษาไว้มากมาย แบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ แนวคิดต่าง ๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพครู โดยเฉพาะในส่วนแรกนั้นได้แนะนำวิธีสอน การจัดกิจกรรมและปฏิบัติการแนวคิดสำคัญ ๆ ที่นักเรียนประสบปัญหา

 

 

กลับสู่ด้านบน

องค์กร

 

Project 2061

 

The American Association for the Advancement of Science หรือ AAAS เป็นองค์กรระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วโลก มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์อาทิ หนังสือ บทความ วารสารและการจัดการอบรมสัมมนา


National Science Teacher Association

The Natioanl Science Teacher Association (NSTA) ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1994 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Arlinton, Virginia ถือเป็นเป็นองค์การที่สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกกว่า 55,000 คนซึ่งประกอบด้วยนักการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร ภาคธุรกิจต่าง ๆ

ipst

เว็บซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในประเทศที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ในเว็บไซต์ประกอบด้วยแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการสอนวิทยาศาสตร์มากมาย ตลอดจนข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของวิทยาศาสตร์ศึกษาภายในประเทศ

 

sci_ed srinakharintrawirot

 

เว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

scied_mahidol

 

เว็บไซต์ของสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

กลับสู่ด้านบน